شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول واحد کنترل عفونت : سینا پاشازاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی پرستاری

تلفن1 : 34277489-044  داخلی : 114

 

شرح وظایف واحد کنترل عفونت بیمارستان :

 

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت:

1. شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

 2. بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

 3. همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکار ی سوپروایزر آموزشی

 4. شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود

 5. تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت

 6. ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان

 7. نیازسنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونتهای بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت

 8. بازدید روزانه از بخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائمی بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم

 9. تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت های بالینی جهت بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

 10. نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

 11. نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

 12. همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستای

 13. شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه

 

شرح وظایف پرستار کنترل عفونت:

1.شناسایی موارد عفونت بیمارستانی بر اساس تعاریف استاندارد NNIS برای چهار عفونت شایع و گزارش منظم آنها با فرم های مربوطه به مرکز بهداشت شهرستان.

2. بررسی نوع عفونت و میکروارگانیسم عامل آن.

3.مشارکت در آموزش پرسنل درمانی و خدماتی در رابطه با راههای پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی.

4.برنامه های آموزشی برای بیماران و همراهان آنها در زمینه های پیشگیری از عفونت های بیمارستانی از طریق توزیع پمفلت،پوستر و ارائه آموزش های چهره به چهره.

5.شرکت در نظام مراقبت از عفونت های بیمارستانی.

6.بیماریابی با استفاده از فرم مخصوص و پس از تشخیص وتعیین کد بیماری فرم شماره یک را تکمیل و ارائه به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.

7. آموزش و توجیه سرپرستاران بخشها و سوپروایزر آزمایشگاه برای گزارش موارد مشکوک به عفونت بیمارستانی به تیم کنترل عفونت.

8 .مشارکت پژوهشی در زمان بروز اپیدمی.

9.همکاری و مشارکت با کارشناس بهداشت محیط و کمیته کنترل عفونت بیمارستان و شهرستان برای انجام بازدیدهای نظارتی و ارزیابی.

10. ارائه پروتکل های درمان با آنتی بیوتیک بر اساس مصوبات کمیته کنترل عفونت بیمارستان، شهرستان و دانشگاه به بخشهای مختلف برای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی.

11. ارائه پیشنهادات اصلاحی برای پیشگیری از عفونت های بیمارستانی به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.

12.کمک به ارزیابی فعالیتهای بخش های بیمارستان در زمینه اقدامات پیشگیری از عفونت های بیمارستانی بر اساس چک لیست های نظارت و ارزشیابی یکسان مصوب کمیته کشوری.

13.پیگیری انجام اقدامات لازم پس از آسیب های ناشی از اجسام تیز و برنده آلوده در کادر بهداشتی.

14.همکاری و هماهنگی باسایر کمیته های بیمارستانی در زمینه اهداف مشترک.

15.ارائه نظرات مشورتی و کارشناسی مربوط به بهداشت.

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب