شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول واحد مددکاری : سبحانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

تلفن1 : 34277482-044  داخلی :

 

شرح وظایف واحد مددکاری بیمارستان :

همکاری با اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و پﺎﺳﺨگﻮﯾی ﺑﻪ آﻧﺎن و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
. رﺳﯿﺪگی ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮپﺎﺋی و ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ کﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺪدکﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨگی ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ و پﺬﯾﺮش ﺑﺮای
. ﺣﻞ ﻣﺸکﻞ پﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧی آﻧﺎن
. همکاری ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮپﺎﺋی ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮگﻪ ﻫﺎی ﻣﺪدکﺎری و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
. ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮادی کﻪ ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ کﻤک
. ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪدکﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ از
ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم و ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر کﺮدن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ
. ﻫﻤکﺎری ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺮور کﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺧﺘﻼ
ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧی آﻧﺎن
. اﻧﺠﺎم اﻣﻮری کﻪ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﯿﻤﺎران ارﺟﺎع ﻣی گﺮدد
. اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮاﻣﻮری کﻪ درﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ازﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﻓﻮق ارﺟﺎع گﺮدد

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب