شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

واحد تغذیه: سکینه پلنگی کارشناس تغذیه


شرح وظایف: کمک به بهبود امنیت غذایی آحاد مردم ساکن درشهرستان از طریق ارتقاء سطح دسترسی فیزیکی، اقتصادی ، افزایش سواد وفرهنگ تغذیه ای ورهایی از بیماری های مرتبط با تغذیه درچارچوب اهداف وسیاست های وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وبا استفاده از تمهیداتی ازقبیل مشارکت درتدوین سیاست های نوین درعرصه غذاوتغذیه ، فرهنگسازی تغذیه صحیح، تحقیق وپایش واقدامات پیشگیرانه ودرمانی درحیطه بیماری های مرتبط با تغذیه
- اجرای طرح های مداخله ای ، پژوهشی ،آموزشی واطلاع رسانی درخصوص بهبود تغذیه شهرستان
- ارائه خدمات مشورتی درزمینه فعالیت ها
- اجرای برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت بهبود تغذیه استان درقالب اهداف وسیاست های دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت
- ارزیابی برنامه های بهبود تغذیه شهرستان وتهیه گزارش از پیشرفت برنامه ها وارائه پیشنهادات اصلاحی به مدیرمافوق ودفتر بهبود تغذیه استان
- جلب همکاری سازمانها ، موسسات ونهادهای مرتبط با بهبود تغذیه شهرستان درخصوص اجرای برنامه ها وطرح های استانی بهبود تغذیه جامعه
- همکاری با دانشگاهها وموسسات آموزشی وپژوهشی استان درخصوص طراحی واجرای طرح های آموزشی وپژوهشی مرتبط با بهبود تغذیه استان
- ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها ی کارشناسان وکارکنان شاغل در برنامه های بهبود تغذیه شهرستان
- نظارت برحسن اجرای برنامه ها وفعالیت ها ی بهبود تغذیه شهرستان
- همکاری تخصصی باسایر کارشناسان امور بهبودتغذیه استان درسایر بخش ها دراجرای برنامه ها وفعالیت های بهبود تغذیه استان
- تهیه وتدوین مطالب آموزشی مناسب برای آموزش کارکنان وعموم مردم با هماهنگی دفتر بهبود تغذیه استان
- تهیه وارائه پیشنهاد جهت ارتقاء دانش ومهارتهای کارشناسان و کاردانان مجری طرحهای واحد تغذیه
- برنامه ریزی وبرگزاری دوره های آموزشی وبازآموزی در زمینه تغذیه جامعه برای کارکنان بین بخشی ودرون بخشی
- ارائه خدمات مشورتی تخصصی به کارشناسان و کاردانان مجری طرحهای واحد تغذیه درخصوص برنامه ریزی واجرای فعالیت های بهبود تغذیه شهرستان
- تعیین اولویتهای برنامه های آموزشی تغذیه ،اطلاع رسانی وپایشی برنامه های بهبود تغذیه شهرستان
- نظارت بررعایت دستورعمل ها وضوابط تخصصی واداری درحوزه مسئولیت خود
- انجام سایرامور مرتبط با برنامه ریزی وسیاستگذاری ونظارت بربرنامه های بهبود تغذیه شهرستان که از سوی مقامات مافوق ارجاع می شود
هدف کلی:
بهبودشیوه زندگی مردم درراستای ارتقاء سلامت جامعه
اهداف اختصاصی:
افزایش سواد تغذیه ای گروههای هدف اولویت دار
افزایش میانگین دریافت اقلام اصلی سبد غذایی (میوه ها، سبزی ها، شیر ولبنیات وحبوبات) در خانواده ها
افزایش مصرف غلات سبوس دار و کاهش میزان مصرف نمک ، قندهای ساده و چربی (اصلاح الگوی مصرف )

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب