شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول واحد بهبود کیفیت واعتباربخشی :  امین رحیمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بیمارستانی

تلفن1 : 34277482-044  داخلی : 111

 

 

واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان با ابلاغ برنامه اعتبار بخشی بیمارستان از سوی وزارت متبوع در سال 92 ، شروع به کار نمود.

این واحد علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت هماهنگی کلیه فعالیت های اعتبار بخشی در بیمارستان را نیز بر عهده دارد.

از آنجا که اعتبار بخشی بیمارستان ها جایگزین سیستم ارزشیابی سابق در سیستم های درمانی می باشد لذا رضایت از عملکرد این واحد از دیدگاه بازرسان وزارت متبوع منجر به کسب درجه یک ارزشیابی در هر سال می گردد که از جهت مالی برای بیمارستان بسیار ارزشمند می باشد .

اعتبار بخشی، فرایند خود ارزیابی وارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و را های اجرای بهبود مستمر صورت می گیرد. اعتبار بخشی تنها به وضع استانداردها نمی پردازد بلکه دارای ابعاد تحلیلی، مشاوره ای و بهبودی است.

اعتباربخشی بررسی سیستماتیک خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به مجموعه ای از استانداردهای ساختاری و فرآیندی است که منجر به پیامدهای مطلوب برای بیمار بر اساس کیفیت و ایمنی خدمات می‌گردد.

اعتباربخشی بیمارستان به منظور ایجاد اعتماد عمومی از وجود و اجرای فرآیندهای مبتنی بر استاندارد و لحاظ پیامدهای سلامت، به‌عنوان یک ابزار سیستماتیک و هدفمند در راستای تامین ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان، مدیران و رهبران نظام سلامت را درعمل به وظایف خطیر خود در حوزه مراقبت یاری می‌نماید.

امید است که این واحد با همکاری کلیه واحد های بیمارستان در راستای ارتقاء کیفیت فرآیندها و بالاترین سطح رضایتمندی بیماران در سال های آتی هم شاهد کسب درجه یک عالی از وزارت متبوع باشد.

 شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان :

 

-تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی
-ایجاد روحیه کار تیمی و همبستگی داخلی در بین کارکنان مرکز
-نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی ، بخش ها و واحدهای مرکز
-تهیه گزارش سالیانه بهبود کیفیت
-هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در مرکز
-تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر در بیمارستان در موضوعات بالینی و غیربالینی
-تدوین سیستم ها و فرایندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
-تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرایندهای
مختلف مرکز
-پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت ، داده ها ، اقدامات و مداخالت مدیریتی از طریق تحلیل اخص ها
-تدوین و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات ، انتقادات و شکایات در بیمارستان
-تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان
-ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
-تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه بهبود کیفیت با ارتقای ایمنی بیمار در
-راستای الگوی اعتباربخشی
-ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان
-هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی
-اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان
-پیگیری برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات آن ها
-هماهنگی کامل با ریاست مرکز
-تهیه و ارسال گزارشات الزم به ستاد معاونت درمان دانشگاه
-هماهنگی با کارشناسان معاونت محترم درمان دانشگاه و وزارت متبوع جهت ارزشیابی بیمارستان 
 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب