شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول واحد نقلیه : افراسیاب موسی زاده

مدرک تحصیلی : -

تلفن : 34278467-044

 

 

 

 

 

شرح وظایف مسئول نقلیه  :

 

۱- مراقبت در انجام سرویس بموقع اتومبیلهای مشغول کار در مرکز با توجه به سابقه و دفتر کارنمای اتومبیل .

۲- نظارت در کار رانندگان از نظر سرویس و تحویل بنزین .

۳- تحویل بنزین به اتومبیل های تعمیر شده که باید برای روان شدن به راه پیمائی بروند یا در جا کار نمایند .

۴- تنظیم دفتر بنزین و روغن مصرفی واحد نقلیه بصورت روزانه .

۵- محاسبه مقدار روغن و بنزینی که باید خریداری شود .

۶- تهیه آمار سوخت ماهیانه هر یک از اتومبیل های مرکز .

۷- بازدید اتومبیل تعمیری مشغول کار در مرکز که باید تحت تعمیر قرار گیرد .

۸- تهیه درخواست تعمیر جهت اتومبیل هائی که به تعمیر نیاز دارند .

۹- تهیه برگ اجازه خروج اتومبیل ها و کنترل آنها .

۱۰- تحویل و تحول اتومبیل ها و تهیه و تنظیم صورت جلسه مربوطه .

۱۱- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق .

۱۲- گواهی انجام کار رانندگان استیجاری

۱۳- کنترل بیمه نامه خودروهای دولتی و استیجاری

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب