شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسول واحد نظارت بر دارو و درمان : مرتضی نصر اله زاده

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

تلفن1 : 34272443-044 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مسئول واحد نظارت بر دارو و درمان :

نظارت برکمیت و کیفیت عملکرد درمانی کلیه مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه اعم از دولتی و خصوصی

صدورپروانه بهره برداری ومسئول فنی جهت موسسات پزشکی

 نظارت و کنترل مجوزهای قانونی کار مراکز درمانی تابعه

بررسی و رسیدگی به شکایات درمانی واصله

بررسی وضعیت موجود مراکز درمانی تحت سرپرستی اعم از دولتی و خصوصی به منظور برنامه ریزی مناسب

پیگیری مستمر مسایل و مشکلات درمانی موجود در مراکز درمانی بستری و بررسی راه حلهای مناسب جهت رفع آنها

کسب اطلاع از مشکلات مدیریتی و اجرایی سیستم نظارتی موجود و تدوین مناسب راهکارهای رافع مشکلات

نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستور العملهای وزارت متبوع

پایش و ارزشیابی برنامه های اجرایی و گزارش نارسایی ها و تنگناها به مقام ما فوق

نظارت برتعرفه هانظارت برمراکزسوء مصرف مواد

نظارت برمراکزدرمانی خصوصی (درمانگاهها،مراکزجراحی محدود،موسسات فیزیوتراپی،بینائی سنجی،و...)

نظارت بربیمارستانهای استان

امورات مربوط به پزشکان عمومی ومتخصص

 اخذمجوزکاربااشعه جهت مراکزدولتی وخصوصی

نظارت براموردندانپزشکی

رادیولوژی-  برگزاری کمیسیونهای ماده 20 و11

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب