شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط : دکتر سعید اسمعیل پور                                                   

مدرک تحصیلی : متخصص بیماریهای  داخلی 

تلفن : 34274087-044

 

 

 

 

شرح وظایف مدریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط :

 

. اعمال سیاست های اجرایی و اداری وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی در شهرستان براساس دستورالعملهای ابلاغ شده
. هماهنگ ساختن واحدهای اجرایی تابعه
. هماهنگی با سایر واحدهای دولتی برای پیشبرد اهداف کلی دولت، شرکت در جلسات و شوراهای هماهنگی شهرستان
. هماهنگی و ارتباط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و مرکز بهداشت استان
. ارزشیابی واحدهای تابعه
. گسترش و کیفیت خدمات واحدهای بهداشتی درمانی بخش دولتی و خصوصی
. گسترش و کیفیت خدمات آزمایشگاهها و داروخانه های بخش دولتی و خصوصی
. کوشش برای تعمیم خدمات بهداشتی درمانی به جامعه تحت پوشش
. تامین و توزیع دارو، مواد و تجهیزات پزشکی مورد نیاز شهرستان
. تنظیم، تدوین و اجرای ضوابط بودجه برنامه ای
. تامین منابع (انسانی، مالی و تجهیزاتی) مورد نیاز خدمات بهداشتی درمانی به منظور بهره برداری بهتر از آنها
. انجام کلیه امور اداری و مالی مربوط به کارکنان و اعتبارات بهداشتی استان
. نظارت بر چگونگی خدمات کارکنان مراکز بهداشتی شهرستانها و واحدهای تابعه به منظور برقراری حفط روحیه، هماهنگی، انضباط و صمیمیت
. برقراری روابط منطقی میان واحدهای مختلف شبکه های بهداشتی درمانی استان، به نوعی که پشتیبانی واحدهای بالاتر از واحدهای اجرایی محیطی و حفظ زنجیره کامل ارجاع میسر گردد
. همکاری با شبکه های بهداشتی درمانی استان دربرقراری روابط نزدیک و مناسب مسئولان سیاسی و نمایندگان بخش های مختلف توسعه در استان به قصد تامین همکاری و ایجاد در زمینه های بین بخشی
. جلب مشارکت فعال جامعه در برنامه ریزی، تامین منابع و اجرا و ارزشیابی برنامه های بهداشتی درمانی
. فعالیت های آزمایشگاهی در زمینه بیماریهای واگیر و غیر واگیر، آب، فاضلاب، هوا، مواد غذایی و عوامل زیان آور محیط زیست و کار
. جمع آوری و نگهداری تازه ترین اطلاعات و آماری که برای شناخت کلیه خصوصیات جمعیتی، بهداشتی، درمانی، اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و جغرافیایی حوزه ی شهرستان لازم است
. جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به مسایل و مشکلات بهداشتی و امار حیاتی
. برنامه ریزی اجرایی براساس دستور العمل های ابلاغ شد
. نظارت مستمر بر فعالیت مراکز بهداشتی درمانی شهری وستایی و خانه های بهداشت
. هدایت، نظارت و ارزشیابی فعالیت تحت نظر
. پشتیبانی فنی و کمک به آموزش بهداشت عمومی مراکز بهداشتی درمانی و شهری روستایی و کنترل اپیدمی ها در حوزه شهرستان با در نظر گرفتن اولویت بیمارییهای واگیر
. تهیه نقشه و اجرای پروژه های بهداشت محیط و نظارت و کمک فنی در اجرای آنها
. آزمایش نمونه های آب، فاضلاب، مواد غذایی و عوامل زیان آور محیط کار
. بهداشت هوا و پرتوها
. سنجش عوامل زیان آور محیط کار و کسری ضوابط حفاظتی وسایل کار
. تحلیل و ارائه روش های مناسبی برای مبارزه با عوامل زیان آور محیط کار
. اجرای مقررات بین المللی قرنطینه ای در نقاط مرزی در مورد بیماریهای قرنطینه ای (تیفوس. تب زرد. طاعون. وبا. تب راجعه)
. آموزش حین خدمت و باز آموزش کارکنان واحدها
. فراهم ساختن زمینه های آموزشی عملی تربیت نیروی انسانی بهداشتی
. انجام پژوهش های کاربردی در زمینه فعالیت های بهداشتی و تکنولوژی های مناسب برای ارائه خدمات
. اعمال ضوابط و مقررات بهداشت محیط و مواد غذایی
. پشتیبانی اداری، مالی و تدارکاتی مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری و خانه های بهداشت شهرستان بندرگز
. تنظیم بودجه بهداشتی شهرستان و نظارت بر اجرای آن
. بررسی گزارشات واحدهای تابعه، تحلیل آنها و تهیه گزارش نهایی و اعلام نتایج بر واحدها
. نظارت و همکاری در پروژه های بررسی لاروکشی در سطح شهرستان و جمع آوری و بررسی حشرات
. تهیه و نگهداری و توزیع واکسن بین واحدها و کنترل زنجیره سرما
. کمک به دیدسنجی و شنوایی سنجی دقیق دانش آموزان معرفی شده از مراکز
. نظارت بر خدمات بهداشت دهان و دندان در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان
. نگهداری حسابها، تهیه اسناد و لیست ها و انجام پرداخت
. برآور، تامین ذخایر و توزیع تجهیزات پزشکی، مواد دارویی و خرید وسایل
. صدور احکام ماموریت و مرخمی ها
. فراهم ساختن زمینه های آموزشی عملی برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی و مشارکت فعال در اجرای آنها
. اجرای پژوهش هایی که به اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ابعاد و اجرایی تکنولوژیک آن منجر می‌شود
. وصول گزارس واحدهای تابعه و تحلیل آنها و تهیه بازتاب لازم برای واحدها و اعلام نتایج به سازمانهای متبوع
. نظارت بر اجرای مقررات بین المللی قرنطینه ای در نقاط مرزی
. همکاری و هماهنگی با معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه در اجرای برنامه های آموزشی
. تدوین و اجرای برنامه های مستمر بازآموزی کارکنان شاغل در شبکه های بهداشتی درمانی کشور

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب