شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسول واحد دبیرخانه : آفت حسین نژاد

مدرک تحصیلی : -

تلفن و فاکس : 34277364-044

 

 

 

 

شرح وظایف  مسئول دبیرخانه

نظارت بر ثبت وارسال کلیه نامه های وارده بر دبیرخانه 

 نظارت وهماهنگی جهت دریافت تفکیک توزیع پست وفاکس نمون کلیه مکاتبات 

 - نظارت برنحوه ثبت احکام کارگزینی وبرگ ماموریت های اداری

- تقسیم کار بین کارکنان دبیرخانه و مراقبت بر حسن انجام وظایف آنان .

- دریافت نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های رسیده و تقسیم آن به قسمت های تابع اداره بر اساس اختیارا ت تفویض شده .

- تحویل پیش نویس نامه ها ، بخشنامه ها، نمون برگ ها و دستور العمل ها به ماشین نویسی پس از امضا ی مقام مربوط .

- اقدام به منظور مقابله ی نامه ها و تطبیق پیش نویش ها با متن تایپ شده و رفع نواقص آن .

 - اقدام به تکثیر بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و نمون برگ ها و غیره پس از صدوردستور مقام مربوط با رعایت صرفه جویی .

- تطبیق رونوشت با اصل نامه ها و اسناد تأیید و گواهی آن ها .

- ارجاع نامه های ماشین شده به رئیس شبکه یا معاونین برای امضا بر حسب تفویض اختیار .

- پاسخگویی به سؤالات مراجعان و انجام راهنمایی های لازم .

- تهیه پیش نویس مکاتبات لازم .

- انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم. 

 
تنظیمات قالب