شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی مسئول واحد : خانم دکتر لاله فکری
نوع فعالیت : تامین و توزیع داروهای مورد نیاز
تلفن داخلی : 175
 
شرح مختصر از فعالیت واحد :
تامین و تدارک داروهای مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر نحوه نگهداری دارو در بخش ها
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب