شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای : سکینه ساربان پور

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

تلفن1 : 34277489-044  داخلی :

 

 

بهداشت عبارتست مجموعه دانش و هنر پیشگیری از بیماری و تامین، حفظ و ارتقاء تندرستی و توانمندی بشر با استفاده از تلاش دسته جمعی که منجر به توسعه جامعه شود. طبق تعریف WHO بهداشت یک حالت کامل سلامتی جسمی، روانی و اجتماعی است و تنها عدم ابتلا به بیماری یا ناتوانی و نقص عضو دلیل بر سلامت و بهداشت نمی تواند باشد.

 

 

شرح وظایف واحد بهداشت محیط و حرفه ای بیمارستان :

- اجرا و پیگیری و نظارت بر اعمال مفاد آیین نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده در حیطه وظایف

- تشکیل و شرکت در جلسات و کمیته های علمی،تخصصی،اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونتهای بیمارستانی و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف

- انجام بازدید و نظارت مستمر و روزانه برابر با مقررات از بخشها،آشپزخانه،رختشویخانه،واحد بی خطر سازی پسماند،تاسیسات آب و فاضلاب

- نظارت و کنترل بر امر تفکیک،جمع آوری،حمل و دفع مواد زائد جامد

- نظارت و پیگیری برنامه های مستمر گندزدایی و شستشوی قسمتهای مختلف بیمارستان برابر ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی

- کلرسنجی آب

- پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای ذیربط

-برنامه ریزی،نظارت و پیگیری سمپاشی قسمتهای مختلف بیمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و زیست محیطی

- نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان(اخذ کارت بهداشتی و ضبط نتایج در پرونده بهداشتی افراد)قسمت آشپزخانه، آبدارخانه، رختشویخانه

- شناسایی خطرات موجود در بخش های مختلف بیمارستان ،طرح آنها در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار وارائه پیشنهاد به رئیس مرکز جهت رفع نواقص وسالم سازی محیط کار

- انعکاس کلیه نواقص ایمنی وبهداشت کار به رئیس مرکز وپیگیری جهت رفع آنها

- آموزش ،توجیه وآشناسازی کارکنان نسبت به خطرات محیط کارورعایت مقررات وموازین ایمنی وبهداشتی درمحیط کار

- تهیه دستورالعملهای لازم جهت انجام کار مطمئن وبدون خطربا نظارت مدیریت مرکز

- تدوین رویه اجرایی تهیه،تحویل،آموزش ونظارت دراستفاده از وسایل حفاظت فردی با توجه به خطرات شغلی وتصویب آن در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار

- انجام معاینات قبل از استخدام ودوره ای به منظور پیشگیری از ابتلاء شاغلین به بیماریهای ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مرکز بهداشت شهرستان

- اعلام موارد مشکوک به بیماریهای شغلی از طریق مدیریت محترم مرکز به مرکز بهداشت شهرستان وهمکاری در تعیین شغل مناسب برای کارکنانی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای شغلی مبتلا شده اند یا در معرض ابتلا قرار دارند

- پیگیری جهت معاینه ابزار کار و وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی در محیط کار با همکاری واحد های مربوطه

- ثبت آمار حوادث وبیماریهای شغلی ناشی از کار تجزیه و تحلیل داده ها

- اعلام کانونها ایجاد خطرات حفاظتی و بهداشتی در بیمارستان

- همکاری در تدوین خط مشی روشن ومنطبق با موازین حفاظتی بهداشتی بر حسب شرایط مرکز جهت حفظ وارتقاء سطح ایمنی وبهداشت وپیشگیری از حوادث احتمالی و بیماریهای شغلی

- تدوین نیاز سنجی آموزشی مرکز در زمینه ایمنی و بهداشت و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

- نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار بر اساس اهداف از پیش تعیین شده و با توجه به اصول وشرایط اندازه گیری عوامل زیان آور

- تدوین رویه اجرایی شناسایی خطرات وارزیابی ریسک و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

- تهیه و ترجمه MSDS ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در مرکز وتصویب در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، آموزش و ابلاغ آن به کارکنان

- همکاری در رویه اجرایی آمادگی ومدیریت واکنش در شرایط اضطراری

- همکاری در برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر بهداشت پرتوها در مرکز 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب