شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

بخش همودیالیز بیمارستان :سونیا حائری

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

یتعداد تخت فعال : 4

تلفن تماس : 34277468  داخلی : 140شرح وظایف بخش جراحی عمومی بیمارستان :

1- پذیرش بیماران جدید و ثبت اطلاعات کامل وی در سامانه هوشمند بیماران خاص
2- معرفی بیمار به واحد واکسیناسیون و انجمن حمایت از بیماران کلیوی
3- انجام آزمایشات ماهیانه و سه ماهه بیماران و ثبت در سامانه بیماران خاص
4- تنظیم آمار ماهیانه و ثبت در سامانه
5- ارسال آمار ماهیانه و سالیانه به امور بیماران خاص و مرکز دیالیز ایران
6- تنظیم و ارسال برگ های بیمه بیماران
7- پیگیری و کشت از بخش وآب RO بصورت ماهانه و کلر سنجی آب RO بصورت هفتگی
8- معرفی بیماران جهت دریافت دفترچه بیماران خاص
9- معرفی بیمارجهت گذاشتن کتتر و شانت به متخصص و جراح عروق
10- اقدام سریع و گزارش و پیگیری مستمر در هنگام نقص فنی در دستگاههای دیالیز و R-O
11- آموزش به بیماران جدید در خصوص شانت و کتتر سایکلاوین
12- وارد نمودن اطلاعات مراجعین بصورت روزانه در سامانه بیماران خاص

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب