شبکه بهداشت و درمان شوط

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسول واحد امور عمومی : ناصر نصراله زاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت محیط

تلفن1 : 3427-044

 

 

شرح وظایف:

1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی .
2. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها .
3.سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی .
4.تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .
5.صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .
6. نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه .
7. شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .
8. انجام مطالعات لازم در موار د ی از قبیل تشکیلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به واحد
تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
9. تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمانی کارکنان بیمارستان و پیشنهاد آن به واحد تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور جهت تائید آن .
10. انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین سازمان متبوع با همکاری واحد
کارگزینی .
11. تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و .... .
12. برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف واحدهای تحت سرپرستی
13. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
14. پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
15.اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
16.تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
17. نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
18. نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان و تعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدور حکم حقوقی مربوطه
19. همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
20. نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه
21. نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد
22. نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان
23.انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب