English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٢ آبان ١٤٠٠

 

 

 

نام نام خانوادگی: رامین مقصود زاده

سمت: کارشناس نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

تحصیلات:کارشناس صنایع غذایی

شماره تلفن:34272779

 

 

 

 

 

 

شرح و وظایف کارشناس نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

بررسی و صدور مجوزهای بهداشتی شامل پروانه‌های بهره‌برداری بهداشتی، مسئول فنی، ساخت و شناسه نظارت جهت كلیه موسسات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

نظارت مستمر بر فعالیت مراكز تولید و بسته‌بندی مواد خوراكی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی، ‌سردخانه‌ها، ‌انبارهای نگهدای مواد غذایی‌ و معرفی متخلفین به مراجع قضایی و ذیصلاح

بررسی و صدور مجوزهای ورود و ترخیص مواد خوراكی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی جهت ارائه به گمرك

بررسی و صدور گواهی‌های بهداشت برای صادرات مواد خوراكی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی

آموزش مسئولین فنی کارخانجات و همچنین آموزش همگانی در زمینه مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

همکاری در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق یا عرضه غیرمجاز اقلام خوراكی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی

رسیدگی به شكایات مردمی در مورد کیفیت مواد خوراكی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی مجاز تولید داخل و وارداتی