English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨


 

 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر رضا قربانی 

پست مربوطه      :   سرپرست بیمارستان شهدای شهرستان شوط

 تلفن تماس       :  34277486-044