English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٢ آبان ١٤٠٠

pill18.jpg]

نام و نام خانوادگی مسئول واحد : خانم دکتر لاله فکری
نوع فعالیت : تامین و توزیع داروهای مورد نیاز
تلفن داخلي : 175

شرح مختصر از فعالیت واحد :
تامین و تدارک داروهای مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر نحوه نگهداری دارو در بخش ها