English | صفحه اصلی | آرشیو اخبار | چارت سازمانی | تماس با ما    امروز: جمعه ٠٧ بهمن ١٤٠١
نام و نام خانوادگی :خانم والیه نیکوکار
خانم شهلا قاسم پور
خانم سمیه ابراهیمی
خانم زهرا قاسم پور
آقای ولی امیریان
پست مربوطه :مدیر خدمات پرستاری

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری
تلفن تماس :34277489-044
تلفن داخلی :114

شرح وظایف سوپر وایزر آموزشی


 1. تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )
 2. تعیین نیاز های آموزشی ( مددجویان ، خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود )
 3. اولویت بندی نیازهای آموزشی
 4. تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
 5. اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها
 6. تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 7. تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی ، خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
 8. پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
 9. تشکیل کمیته آموزشی ، پژوهشی پرستاری
 10. هماهنگی ، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
 11. پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان درفعالیت های آموزشی و پژوهشی
 12. همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی
 13. همکاری و هماهنگی با سوپر وایزربالینی و کنترل عفونت ، در امر آموزش
 14. همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
 15. ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید( به شکل کنفرانس ، جزوه / پمفلت و...)
 16. همکاری و مشارکت در انجام طرح پژوهشی

 

 1. هدایت و آموزش کارکنان در راستای :

الف : حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی

ب: ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

ج: ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

 1. هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحد های ذیربط
 2. هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات پوسترها ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
 3. ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیرخدمات پرستاری
 4. کنترل و نظارت برآموزش های انجام شده در واحد های ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
 5. کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
 6. ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق
 • کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
 • بررسی رضایت مندی مددجویان
 • بررسی رضایت مندی کارکنان
 1. کنترل و نظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف ) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
 2.  مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
 3. شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

 

 شرح وظایف سوپروایزر بالینی


1-مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز آموزشی بهداشتی، درمانی توانبخشی

2-همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین

3- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری و مامایی

4-مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزشی کارکنان، دانشجویان، مددجویان

5- برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و ترخیص مددجویان

6-تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان و ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط

7-ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذیربط

8- تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری مربوط به کارکنان، مددجویان، محیط و ... و اقدام جهت حل آنها

9- مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانایی ها و نیازها در واحدها و شیفت های مختلف

10- هماهنگی ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

11-شرکت در برنامه های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روش های مؤثرتر خدمات پرستاری و مامایی

12-شرکت در کمیته های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی، رفاهی، توانبخشی و ... بنا به صلاحدید)

13-تأمین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریت ها (تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و ... )

14-هماهنگی در ارجاع مددجو به خانواده، مرکز آموزشی بهداشتی، درمانی و توانبخشی

15-نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری- رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و ... طرح انطباق امور با موازین شرع )

16-نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری و مامایی مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست و ... )

17-بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق

18-هدایت کارکنان پرستاری در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبت ها

19-ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان پرستاری، کمک و حمایت از آنها

20-مشارکت و همکاری در جهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان پرستاری و مامایی شامل: آشناسازی کارکنان جدیدالورود با مقررات، خط مشی ها، شرح وظایف و ...

21-ثبت حوادث، وقایع غیرمترقبه، آمار (بیماران بدحال، پذیرفته شده، ترخیصی، فوت شده و ... ) و گزارش به مافوق

22-مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق: عملکرد، رفتارهای شغلی و اخلاقی

23-همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثربخشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی، بررسی رضایتمندی مددجویان، بررسی رضایتمندی کارکنان

24-همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری

25-همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و خط مشی های مدون، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

26-کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات و داروها در واحدهای پرستاری و مامایی

27-نظارت بر حسن اجرای تعرفه های خدمات پرستاری

 

 

مطالب آموزشي  

 مطالب اختصاصی

 


**********************************


جزوات آموزشی کلاس های سال 95


آموزش کاربری پمپ سرنگ sp500


آموزش کاربردی پمپ سرنگ OT-701


راهنمای استفاده از دستگاه الکتروشوک


الکتروشوک


تفسیر گازهای خون شریانی ABG


 آسم


بیماری مزمن انسدادی ریه COPD


آموزش تفسیر الکتروکاردیوگرام


اورژانس های قلبی عروقی


تعادل آب و الکترولیت ها, اختلالات, درمان ها و مراقبت های پرستاری


آنفولانزای خوکی H1N1


ادم حاد ریه


مانیتورینگ توسط پالس اکسیمتری


**********************************

محاسبات دارويي

مراقبت نوين از انواع زخم

بسته آموزشي خطاهاي دارويي

بسته آموزشي سپاس 94

مستندات پرستاري

محاسبات دارويي

خطاي پرستاري  

مستندسازي گزارشات پرستاري

استاندارد نمونه گيري

قانون  

رضايت -برائت  

حفاظت فردي  

احيا قلب و ريه  

آسیستول

احیای اولیه

احیای پیشرفته

احیای نوزاد

پرستار در برابر قانون

حاکمیت بالینی

داروهای احیا

روش نمونه گیری استاندارد

گزارش نویسی

پایداری داروها

راهنمای بالینی پرستاری 1

راهنمای بالینی پرستاری 2

راهنمای بالینی پرستاری 3

راهنمای بالینی پرستاری 4

راهنمای بالینی پرستاری 5

آريتمي هاي دهليزي

آريتمي هاي بطني

اخلاق پرستاري

شوك